PUE 7. Pravidla pro elektrické instalace. 7. vydání

 • Odeslání

Při jejich vypínací schopnosti musí ochranná zařízení odpovídat maximální hodnotě zkratového proudu na začátku chráněné oblasti elektrické sítě (viz také kapitola 1.4).

Je povoleno instalovat ochranná zařízení, která nejsou odolná vůči maximálním hodnotám zkratového proudu a která jsou vybrána hodnotou jednorázové mezní spínací kapacity, jestliže zařízení skupiny, které je chrání, nebo nejbližší zařízení umístěné směrem k napájecímu zdroji, poskytuje okamžitý odpojení zkratového proudu, pro který je nutné nastavení okamžitého uvolnění (vypnutí) těchto zařízení byla nižší než proud jednorázové spínací kapacity každé skupiny nestabilních zařízení Aktivní vypnutí celé skupiny zařízení nehrozí nehodami, poškozením drahých zařízení a materiálů nebo narušením komplexního technologického procesu.

Jmenovité proudy pojistkových článků a proudů nastavení jističů, které slouží k ochraně jednotlivých síťových úseků, by měly být ve všech případech zvoleny co nejmenší podle jmenovitých proudů těchto sekcí nebo jmenovitých proudů elektrických přijímačů, avšak takovým způsobem, že ochranná zařízení neuzamknou elektrická zařízení během přechodného přetížení (počáteční proudy, špičky technologického zatížení, samočinné proudy atd.).

Jako ochranná zařízení je třeba používat jističe nebo pojistky. Pro splnění požadavků na rychlost, citlivost nebo selektivitu je v případě potřeby povoleno používat ochranné prostředky pomocí dálkových relé (relé nepřímé akce).

Jističe a pojistky musí být připojeny k síti tak, aby při odšroubování pojistkové zátky (jističe) zůstala pojistková skříňka (jistič) bez napětí. Při jednostranném napájení by mělo být připojení napájecího vodiče (kabelu nebo drátu) k ochrannému přístroji zpravidla prováděno na pevné kontakty.

Každá ochranná zařízení musí mít nápis označující hodnoty jmenovitého proudu přístroje, nastavení uvolnění a jmenovitého proudu pojistkové přípojky požadované pro chráněnou síť. Doporučuje se používat nápisy na zařízení nebo na okruhu, který se nachází v blízkosti místa instalace ochranných přístrojů.

PUE: Kapitola 3.1 Ochrana elektrických sítí s napětím do 1 kV

Rozsah, definice

3.1.1. Tato kapitola pravidel se vztahuje na ochranu elektrických sítí do 1 kV, které jsou konstruovány jak uvnitř, tak vně budovy. Další požadavky na ochranu sítí určeného napětí, způsobené charakteristikami různých elektrických instalací, jsou uvedeny v dalších kapitolách Pravidel.

3.1.2. Ochranné zařízení je zařízení, které automaticky vypne chráněný elektrický obvod při abnormálních podmínkách.

Požadavky na bezpečnostní zařízení

3.1.3. Při jejich vypínací schopnosti musí ochranná zařízení odpovídat maximální hodnotě zkratového proudu na začátku chráněné oblasti elektrické sítě (viz také kapitola 1.4).

Je povoleno instalovat ochranná zařízení, která nejsou odolná vůči maximálním hodnotám zkratového proudu a která jsou vybrána hodnotou jednorázové mezní spínací kapacity, jestliže zařízení skupiny, které je chrání, nebo nejbližší zařízení umístěné směrem k napájecímu zdroji, poskytuje okamžitý odpojení zkratového proudu, pro který je nutné nastavení okamžitého uvolnění (vypnutí) těchto zařízení byla nižší než proud jednorázové spínací kapacity každé skupiny nestabilních zařízení Aktivní vypnutí celé skupiny zařízení nehrozí nehodami, poškozením drahých zařízení a materiálů nebo narušením komplexního technologického procesu.

3.1.4. Jmenovité proudy pojistkových článků a proudů nastavení jističů, které slouží k ochraně jednotlivých síťových úseků, by měly být ve všech případech zvoleny co nejmenší podle jmenovitých proudů těchto sekcí nebo jmenovitých proudů elektrických přijímačů, avšak takovým způsobem, že ochranná zařízení neuzamknou elektrická zařízení během přechodného přetížení (počáteční proudy, špičky technologického zatížení, samočinné proudy atd.).

3.1.5. Jako ochranná zařízení je třeba používat jističe nebo pojistky. Pro splnění požadavků na rychlost, citlivost nebo selektivitu je v případě potřeby povoleno používat ochranné prostředky pomocí dálkových relé (relé nepřímé akce).

3.1.6. Jističe a pojistky musí být připojeny k síti tak, aby při odšroubování pojistkové zátky (jističe) zůstala pojistková skříňka (jistič) bez napětí. Při jednostranném napájení by mělo být připojení napájecího vodiče (kabelu nebo drátu) k ochrannému přístroji zpravidla prováděno na pevné kontakty.

3.1.7. Každá ochranná zařízení musí mít nápis označující hodnoty jmenovitého proudu přístroje, nastavení uvolnění a jmenovitého proudu pojistkové přípojky požadované pro chráněnou síť. Doporučuje se používat nápisy na zařízení nebo na okruhu, který se nachází v blízkosti místa instalace ochranných přístrojů.

Volba ochrany

3.1.8. Elektrické sítě musí být chráněny proti zkratovým proudům, zajišťujícím co nejkratší možné doby odpojení a požadavky na selektivitu.

Ochrana musí zajistit odpojení poškozené oblasti v případě zkratu na konci chráněného vedení: jedno, dvou a trojfázové sítě s neutrálním uzemněním; dvoufázové a třífázové sítě s izolovaným neutrálem.

Spolehlivé odpojení poškozené části sítě je zajištěno, pokud poměr nejmenšího jmenovitého zkratového proudu k jmenovitému proudu pojistky nebo vypínače vypínače není menší než hodnoty uvedené v 1.7.79 a 7.3.139.

3.1.9. V sítích chráněných pouze proti zkratovým proudům (které nevyžadují ochranu proti přetížení podle bodu 3.1.10), s výjimkou rozšířených sítí, např. Sítí venkova, je povoleno provádět výpočtové kontroly zkratového proudu v 1.7.79 a 7.3.139, pokud jsou k dispozici podmínka, že ve vztahu k dlouhodobě přípustným proudovým zatížením vodičů jsou uvedeny v tabulkách Ch. 1.3, ochranná zařízení neměla více než:

300% pro jmenovitý proud pojistky;

450% pro aktuální nastavení jističe, které má pouze maximální okamžité uvolnění (vypnutí);

100% pro jmenovitý proud uvolnění jističe s neregulovanou charakteristikou, která je nepřímo závislá na proudu (bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost rozhraní);

125% pro vypínací proud vypnutí jističe s nastavitelnou charakteristikou závislou na proudu; pokud je na tomto jističi také vypnutí, pak jeho poměr vypínacího proudu není omezen.

Přítomnost ochranných přístrojů s nadhodnoceným nastavením proudu není důvodem pro zvýšení průřezu vodičů nad úrovně uvedenou v Ch. 1.3.

3.1.10. Vnitřní sítě vyrobené s otevřenými vodiči s hořlavým vnějším pláštěm nebo izolací by měly být chráněny před přetížením.

Navíc musí být chráněno před přetížením sítě:

světelné sítě v obytných a veřejných budovách, v obchodních prostorách, provozovnách a domácnostech průmyslových podniků včetně sítí pro domácnost a přenosné přijímače (žehličky, varné desky, dlaždice, pokojové chladničky, vysavače, mycí a šicí stroje atd.) a také v oblastech s nebezpečím požáru;

elektrické sítě v průmyslových podnicích, v obytných a veřejných budovách, v obchodních prostorách - pouze v případech, kdy může dojít k dlouhodobému přetížení vodičů za podmínek technologického procesu nebo podle způsobu fungování sítě;

sítě všech typů v nebezpečných oblastech - v souladu s požadavky 7.3.94.

3.1.11. V sítích chráněných před přetížením (viz 3.1.10) by měly být vodiče vybrány podle jmenovitého proudu a podmínka by měla být zajištěna s ohledem na trvale přípustné zatížení proudu uvedené v tabulkách č. 1.3, ochranná zařízení neměla více než:

80% jmenovitého proudu pojistky nebo přerušovač proudu žádaná obvodu, který má pouze maximální okamžitý proud palubní jednotky (cut-off), - pro vodiče s PVC, pryže a podobných vlastností tepelné izolace; pro vodiče umístěné v nevýbušných průmyslových prostorách průmyslových podniků je povoleno 100%;

100% pro jmenovitý proud pojistky nebo pro nastavený proud jističe s maximálním okamžitým uvolněním (cut-off) pro kabely s izolací papíru;

100% jmenovitého proudu jistič vypínací jednotky s neregulovaným nepřímo závislá na proudovou charakteristikou (bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost cutoff) - vodiče pro všechny stupně;

100% pro vypínací proud vypnutí jističe s charakteristikou, která je nepřímo závislá na proudové charakteristice - pro vodiče s PVC, gumou a podobnou tepelnou izolací;

125% pro startovací proud odpojovače jističe s nastavitelnou zpětnou charakteristikou - pro kabely s izolací papíru a izolací z vulkanizovaného polyetylénu.

3.1.12. Dlouhodobé přípustné proudové zatížení vodičů větví ke zkratovaným elektromotorům nesmí být menší než:

100% jmenovitého proudu motoru v oblastech, které nejsou nebezpečné;

125% jmenovitého proudu motoru v nebezpečných oblastech.

Poměry mezi dlouhodobým přípustným zatížením vodičů a zkratovanými elektromotory a nastavením ochranných přístrojů by v žádném případě neměly překročit poměry uvedené v 3.1.9 (viz také 7.3.97).

3.1.13. V případech, kdy se požadované přípustné trvalé zatížení proudu vodiče, jak je definováno v bodech 3.1.9 a 3.1.11, neshoduje s údaji o tabulkách přípustných zatížení uvedených v Ch. 1.3, je dovoleno použít vodič nejbližší menší části, ale ne menší než požadovaný jmenovitý proud.

Umístění ochranných přístrojů

3.1.14. Kdykoliv je to možné, ochranná zařízení by měla být umístěna v přístupných provozních prostorech tak, aby bylo jejich mechanické poškození vyloučeno. Jejich instalace by měla být provedena tak, aby při provozu s nimi nebo při jejich působení byla vyloučena nebezpečí pro provozní personál a možnost poškození okolních předmětů.

Ochranná zařízení s vystavenými částmi pod napětím by měla být přístupná pouze pro servis kvalifikovanému personálu.

3.1.15. Ochranná zařízení by měla být instalována zpravidla na místech sítě, kde je snížen průřez vodiče (směrem k místu spotřeby elektrické energie) nebo kde je nutné zajistit citlivost a selektivitu ochrany (viz také 3.1.16 a 3.1.19).

3.1.16. Ochranná zařízení musí být instalována přímo v místech připojení chráněných vodičů k napájecímu vedení. V případě potřeby je možné délku průřezu mezi napájecím vedením a ochranným zařízením odbočky měřit až 6 m. Vodiče v této oblasti mohou mít menší průřez než průřez vodičů přívodního vedení, ale ne menší než průřez vodičů po ochranném zařízení.

U poboček prováděných na těžko dostupných místech (například ve vysokých nadmořských výškách) mohou být na vhodném místě pro údržbu (například na vstupu do rozvodného místa, na spouštěcím zařízení elektrického přijímače atd.) Umístěna ochranná zařízení ve vzdálenosti až 30 m od místa odbočky. V tomto případě musí být průřez odbočných vodičů alespoň průřezem určeným vypočteným proudem, ale musí poskytnout alespoň 10% únosnosti chráněného úseku napájecího vedení. Těsnění vodičů pobočky v těchto případech (s délkou větví do 6 až 30 m), by měla být, pokud hořlavé vnější plášť nebo izolace - na potrubí, hadice nebo potrubí, v ostatních případech, s výjimkou pro kabelové konstrukce, hořlavých a výbušných zón, - otevřeně na konstrukcích podléhajících jejich ochraně před možným mechanickým poškozením.

3.1.17. Pokud pojistky chrání sítě, musí být instalovány na všech normálně neuzemněných pólech nebo fázích. Instalace pojistek v neutrálních pracovních vodičích je zakázána.

3.1.18. Při ochraně sítí s neutrálním uzemněním s automatickými jističi musí být jejich spouštění instalováno ve všech normálně neuzemněných vodičích (viz také 7.3.99).

Při ochraně sítí s izolovaným neutrálem v třívodičových sítích třífázového a dvouvodičových sítí jednosložkového nebo stejnosměrného proudu je možné instalovat jističe ve dvou fázích s třívodičovými sítěmi a v jedné fázi (pól) s dvouvodičovým. Současně v rámci stejné elektrické instalace by měla být ochrana prováděna ve stejných fázích (pólech).

Uvolnění v neutrálních vodičích je dovoleno instalovat pouze za předpokladu, že při spuštění jsou všechny vodiče, které jsou aktivní, odpojeny od sítě současně.

3.1.19. Ochranná zařízení nesmějí být instalována, pokud je to vhodné podle podmínek použití, na následujících místech:

1) větvemi vodičů od štítových sběrnic k zařízením instalovaným na stejném štítku; současně by měly být vodiče vybrány podle jmenovitého odbočného proudu;

2) snížení průřezu napájecího vedení podél jeho délky a větví z něj, pokud ochrana předchozího úseku řečiště chrání část se sníženým průřezem vodiče nebo pokud jsou nechráněné čáry nebo větve z ní vyrobeny s vodiči vybranými s průřezem alespoň poloviny vodivé části chráněného úseku vedení;

3) odbočuje z přívodního potrubí k napájení elektrických spotřebičů nízké, je-li jejich přívodní potrubí je chráněno zařízení s nastavením ne více než 25 A pro napájení elektrických přijímačů a elektrických spotřebičů pro domácnost a přípravků pro - podle 6.2.2;

4) větve z napájecího vedení vodičů měřicích, řídicích a signalizačních obvodů, pokud tyto vodiče nepřesahují hranice příslušných strojů nebo stínění nebo pokud tyto vodiče překračují své meze, ale elektrické vedení je vyrobeno v potrubí nebo má nehořlavý plášť.

Na místech napojení na elektrické vedení takových řídicích obvodů, alarmů a měření, jejichž vypnutí může mít nebezpečné následky (vypnutí požárních čerpadel, ventilátory zabraňující tvorbě výbušných směsí, některé mechanismy vlastních potřeb elektráren atd.), Není dovoleno instalovat ochranné prvky. Ve všech případech musí být takové obvody vyrobeny s vodiči v potrubí nebo mají nehořlavý plášť. Průřez těchto řetězců nesmí být menší než průřezy uvedené v 3.4.4.

PUE 7 regulační aplikace RCD (diferenciální ochrana)

PUE 7 - Pravidla elektrických instalací, kapitola 7 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, v tomto případě se omezujeme na výňatky z Pravidel pro RCD a ochranu diferenciálu:

7.1.21. Při napájení jednofázových spotřebičů budov z vícefázové distribuční sítě povoleno pro různé skupiny jednofázových spotřebičů mají společné N a PE vodiče (pětivodičová síť), umístěné přímo z ASU, spojení vodičů N a PE (čtyřvodičová síť s PEN vodičem) není povoleno. Při napájení jednofázových spotřebičů z vícefázového napájecího zdroje s větvemi ze stropních vedení, kdy je vodič venkovního vedení PEN společný pro jednofázové skupiny spotřebitelů poháněných různými fázemi, je doporučeno zajišťují ochranné odpojení spotřebičů, je-li napětí vyšší než povolené napětí, vzniklé z důvodu nevyváženosti zatížení při přerušení PE vodiče. Odpojte by měl u vstupu do budovy, například působením nezávislého uvolnění jističe na vstupu přes přepěťové relé, zatímco musí odpojte oba fázové (L) a nulové pracovní (N) vodiče. Při výběru zařízení a zařízení nainstalovaných na vstupu, preference, ceteris paribus, by měl je třeba dát zařízením a zařízením, které udržují jejich provozuschopnost, když je napětí vyšší než povolené, vznikající z důvodu nevyváženosti zatížení při přerušení vodiče PEN nebo N, zatímco jejich spínací a jiné výkonnostní charakteristiky nemusí být provedeno. Ve všech případech v obvodech vodičů PE a PEN je zakázáno mají spínací kontakt a bezkontaktní prvky. Povoleno spojky, které lze rozebrat pomocí nástroje, stejně jako konektory speciálně určené pro tento účel.

ÚVODNÍ ZAŘÍZENÍ, DISTRIBUČNÍ DESKY, DISTRIBUČNÍ BODY, SKUPINY

7.1.22. Při vchodu do budovy musí být instalována VU nebo VRU. K budově může být instalován jeden nebo více VU nebo VRU. Pokud je v budově několik ekonomicky oddělených spotřebitelů, doporučuje se každému z nich instalovat nezávislý systém AS nebo ASU.
Z VRU je také povoleno dodávat zákazníkům nacházejícím se v jiných budovách, pokud jsou tyto spotřebiče funkčně propojeny. Když nemůže být stanovena větve ze stropních s vypočtenou proudu do 25 A podřízeného nebo VRU na pouzdrech v objektu v případě, že vzdálenost od větve do klapky skupiny, provádí v tomto případě funkci podřízeného, ​​ne více než 3 m. Tato část sítě musí být provedeno flexibilní měděný kabel Průřez minimálně 4 mm2 zpomalující hoření, umístěný v ocelové trubce, musí být v tomto případě splněny požadavky na zajištění spolehlivého kontaktu s odbočkami. S přívodem vzduchu musí nastavte přepěťové ochrany.

VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

7.1.47. V koupelnách, sprchách a koupelnách by měla být použita pouze elektrická zařízení, která je speciálně navržena pro instalaci v příslušných prostorách uvedených místností podle GOST R 50571.11-96 "Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. § 701. Koupelny a sprchové kabiny musí splňovat následující požadavky:

 • elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany vody nejméně:
  v zóně 0, 1PX7;
  v zóně 1, 1PX5;
  v zóně 2, 1PX4 (1PX5 ve veřejných lázních);
  v zóně 3 - 1PX1 (1PX5 ve veřejných lázních);
 • v zóně 0 mohou být pro použití ve vaně použity elektrické spotřebiče s napětím do 12 V a zdroj energie musí být umístěn mimo tuto zónu;
 • v zóně 1 lze instalovat pouze ohřívače vody;
 • v zóně 2 mohou být instalovány ohřívače vody a žárovky třídy ochrany 2;
 • v zónách 0, 1 a 2 není dovoleno instalovat rozdělovací skříňky, rozváděče a ovládací prvky.

7.1.48. Instalace nádob v koupelnách, sprchách, mýdlových lázních, místnostech obsahujících ohřívače na saunu (dále jen "sauny") a v prádelnách není povoleno, s výjimkou koupelen apartmánů a hotelových pokojů.

V koupelnách je možno apartmány a hotely místnosti instalovány v zásuvkách zóna 3 GOST P 50571,11-96 je připojen k síti prostřednictvím izolačních transformátorů nebo chráněných ochrannou odpojení zařízení reagující na rozdílový proud nepřesahující 30 mA.

Všechny spínače a zásuvky by měly být umístěny ve vzdálenosti alespoň 0,6 m od dveří sprchové kabiny.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ BEZPEČNOSTI

7.1.71. Chcete-li chránit skupinové linky, které dodávají nádoby pro přenosné elektrické spotřebiče, je doporučeno poskytněte ochranné odpojovací zařízení (RCD).

7.1.72. Pokud zařízení s nadproudovou ochranou (jistič, pojistka) neumožňuje automatickou vypínací dobu 0,4 s při jmenovitém napětí 220 V kvůli nízkým zkratovým proudům a instalace (plochá) není pokryta systémem vyrovnávání potenciálu, nastavení RCD je povinné.

7.1.73. Při instalaci sady RCD do série musí splňují požadavky na selektivitu. U dvojfázových a vícestupňových obvodů musí mít RCD umístěný blíže k napájecímu zdroji žádanou hodnotu a dobu odezvy nejméně třikrát delší než doba odezvy RCD, která se nachází blíže ke spotřebiteli.

7.1.74. V zóně provozu RCD je nulový pracovní vodič by neměl mají připojení se uzemněnými prvky a neutrálním ochranným vodičem.

7.1.75. Ve všech případech použití RCD by měl zajistit spolehlivé spínání obvodů zatížení s ohledem na možné přetížení.

7.1.76. Doporučeno použijte UZO, což je jediné zařízení s jističem, které poskytuje ochranu před nadproudem.

Není povoleno použijte UZO v skupinových linkách, které nemají ochranu proti nadproudu, aniž by bylo třeba dodatečné zařízení poskytující tuto ochranu.

Pokud používáte RCD, které nemají nadproudovou ochranu, potřebné jejich vypočítanou kontrolu v nadproudových režimech při zohlednění ochranných charakteristik zařízení vyšší úrovně zajišťujících ochranu před nadproudem.

7.1.77. V obytných budovách není povoleno použijte RCD, které automaticky odpojí spotřebitele ze sítě, když síťové napětí klesne nebo je nepřijatelné. Zároveň UZO by měludržovat provoz po dobu nejméně 5 s se snížením napětí na 50% jmenovitého.

7.1.78. V budovách může RCD typu "A", který reaguje na střídavé a pulzující proudy poškození, nebo "AC" reagující pouze na střídavé svodové proudy.

Zdrojem pulzujícího proudu jsou například pračky s regulátory rychlosti, nastavitelnými zdroji světla, televizory, videorekordéry, osobní počítače atd.

7.1.79. Ve skupinových sítích, které dodávají nádoby, následuje použijte jistič proudu s jmenovitým proudem nejvýše 30 mA.

Povoleno připojení k jednomu RCD několika skupinových linek přes samostatné jističe (pojistky).

Instalace UZO do linek, které napájí stacionární zařízení a lampy, a také v obecných světelných sítích, není nutné.

7.1.80. V obytných budovách je doporučeno instalovány na plochých panelech, je možné je instalovat na podlahové panely.

7.1.81. Instalace RCD je zakázáno pro elektrické přijímače, jejichž odpojení může vést k situacím, které jsou pro spotřebitele nebezpečné (vypnutí požárního poplachu apod.).

7.1.82. Povinné je instalace UZO s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA pro skupinové linky, které napájí výstupní sítě umístěné venku a ve zvlášť nebezpečných a vysoce rizikových místnostech, například v prostorách tří koupelen a sprchových koupelen bytů a hotelových pokojů.

7.1.83. Celkový netěsnící proud sítě, s přihlédnutím k připojeným stacionárním a přenosným spotřebičům energie při normálním provozu by neměl překročit 1/3 jmenovitého proudu RCD. Při absenci dat by měl být svodový proud elektrických přijímačů odebírán z výpočtu 0,4 mA na 1 A zatěžovacího proudu a proudu síťového úniku z výpočtu 10 μA na 1 m délky fázového vodiče.

7.1.84. Pro zvýšení úrovně ochrany proti vznícení během zkratu na uzemněné části, pokud je množství proudu nedostatečné pro spuštění maximální ochrany proti proudu, vstup do bytu, jednotlivého domu atd. je doporučeno instalace RCD s provozním proudem do 300 mA.

7.1.85. U obytných budov, pokud jsou splněny požadavky bodu 7.1.83, je funkce RCD podle odstavců. 7.1.79 a 7.1.84 může prováděné jedním zařízením s odezvovým proudem nejvýše 30 mA.

7.1.86. Pokud je RCD určen k ochraně před úrazem elektrickým proudem a požárem, nebo pouze pro ochranu proti požáru by měl odpojte oba fázové a nulové pracovní vodiče, ochrana před nadproudem v nulovém pracovním vodiči není nutná.

7.1.88. K systému vyrovnávání dodatečných potenciálů musí být na dotyk připojeny všechny otevřené vodivé části pevných elektrických instalací, vodivé části třetích stran a nulové ochranné vodiče všech elektrických zařízení (včetně elektrických zásuvek).

Pro koupelny a sprchy je povinný další systém vyrovnávání potenciálů a měl by mimo jiné zahrnovat propojení vodivých částí jiných výrobců, které se nacházejí mimo areál. Pokud není k systému vyrovnání potenciálů připojeno žádné elektrické zařízení s nulovými ochrannými vodiči, měl by být potenciál vyrovnávacího systému připojen ke sběrnici PE (svorka) na vstupu. Topné články zabudované v podlaze musí být pokryty uzemněnou kovovou mřížkou nebo uzemněným kovovým pláštěm připojeným k potenciálovému vyrovnávacímu systému. V kvalitě dodatečná ochrana pro topné články doporučujeme použít UZO pro proud až 30 mA.

Není povoleno používat systém lokálního vyrovnání potenciálu pro sauny, koupelny a sprchové kouty.

Znovu opakuji, že zde jsou uvedeny pouze výňatky z Pravidel, které si přejí přečíst je úplně na internetu (PUE 7 - Pravidla elektroinstalace, Sekce 7), v tomto článku nemám v úmyslu se k těmto Pravidlům vyjadřovat, i když souhlasím s tím, že existují kontroverzní otázky a komentuje je také v runet.

Vraťte se do části RCD a ochrany proti rozdílu

Jak vybrat jistič

Jistič, známý také jako přepínací ochranný přístroj, je zařízení, které chrání budovu (zejména elektroniku) před úrazem elektrickým proudem.

Výběr jističe

Za normálních provozních podmínek, kdy je veškeré zařízení a elektroinstalace normálně funkční, proud proudí volně přes spínač. Jakmile však proud překročí kritickou úroveň (zatížení se zhoršilo v důsledku poruch v provozu zařízení nebo elektrických obvodů a došlo ke zkratu), jsou vypnuté jističe a síť je otevřena.

Zpravidla jsou popsaná zařízení vybavena dvěma typy uvolnění:

 • elektromagnetické - aktivuje se, když je proud obvodu několikrát větší než jmenovitý proud samotného stroje;

Při nepřítomnosti jističe může nouzová situace vést k nadproudovému protékání sítě, izolační materiál se roztaví a kabeláž sama o sobě pravděpodobně vznítí. Důsledky mohou být nejvíce upřímné - od výskytu požáru (zejména u dřevěných konstrukcí, jako je vana) až po úraz elektrickým proudem. V dnešním článku se budeme zabývat výběrem jističe v závislosti na průřezu kabeláže, proudu a dalších parametrů.

Zařízení jističe

Dávejte pozor! Pokud mluvíme o myšlence nahradit staré zařízení, stačí prostudovat jeho značení a při výběru ji orientovat. Pokud se však plánuje instalace přepínače, například v nově postavené budově, pak by měly být všechny parametry vybrány nezávisle.

Výběr a montáž strojů se řídí Pravidly pro instalaci elektrických instalací (PUE).

ПУУ, oddíl 7. "Elektrické zařízení speciálních zařízení". Kapitola 7.1. Stáhnout soubor

Vlastnosti volby automatického spínače

Chcete-li zvolit zařízení, které je vhodné jak pro technické vlastnosti, tak pro náklady (ačkoli druhý ukazatel není kritický, protože cena takového zařízení je zanedbatelná), musíte projít několika jednoduchými kroky.

Dávejte pozor! Náklady na jednopólové automaty (a tam je stále třípólový) se pohybuje v rozmezí 50-200 rublů. U středně velkých lázní to může trvat asi 5-7 pólů, a proto samotná ochrana bude stát někde v rozmezí 250-1500 rublů. Souhlaste, ne tak velké množství pro elektrickou bezpečnost po dobu 15 let.

Vlastnosti volby automatického spínače

První krok. Místo nákupu

Za prvé, je třeba dbát na to, aby bylo zařízení samo o sobě bezpečné. Doporučuje se koupit přepínač v obchodě se specializací, a nikoliv na trhu nebo v pochybném maloobchodním prodeji. Měli byste také požádat prodejce o výrobce a původ zařízení, požádat o příslušné dokumenty. Jak víte, levné produkty z Číny nejsou často jen zbytečné, ale i nebezpečné.

Vyberte kvalitní produkt

Doporučuje se koupit slavné značky automaty.

Na přechodech fotografií z továrny ABB

Ano, stojí to víc, ale kvalita bude vysoká, protože velké korporace pravděpodobně nebudou riskovat jejich pověst. Nyní - přímo na konkrétní parametry.

Druhý krok. Kabelová část

Je třeba si uvědomit, že přepínač ve skutečnosti chrání neelektrické zařízení připojené k síti a kabeláž. Při dlouhém položení kabeláže by měl být proveden výběr podle oddílů. V takových případech je třeba pouze přizpůsobit se specifickým podmínkám.

Zadejte část kabelu

Nejprve se měří a určí průřez vodičů. Pro další akce můžete použít příslušnou tabulku.

Tabulka Závislost omezení proudu na průřezu

Okruh automatického výběru

Když je určena aktuální hodnota, je nutné zvolit typ jističe. Stojí za to poznamenat, že současně se doporučuje určit maximální výkon zařízení, která jsou připojena k síti. Skutečnost spočívá například v tom, že kabeláž jednoho generátoru tepla může vydržet, a pokud je několik z nich najednou, kabely se začnou ohřívat, což dříve nebo později způsobí zkrat.

Je to kapacita zapojení a celkový výkon připojeného zařízení, který určuje první indikátor - provozní proud spínače (nazývá se také jmenovitý proud).

Třetí krok. Poláci

Moderní přepínače mohou být jednopólové a třípólové, seznámit se s každou z odrůd.

 1. Jednopólová zařízení jsou namontována výlučně na jednofázovou síť. Řekněme, že nejsou instalovány na samotné fázi, ale odchozí větve - linky osvětlení nebo vývody - chránit je.

Jednopólový jistič

3pólové jističe

Krok čtyři. Proud přetížení

Přetížitelný proud přístroje je také velmi důležitý. Pokud mluvíme o jednofázové síti, pak při výběru přepínače by se měly řídit následující výpočty: Začněme, 10 kilowattů je přiděleno do místnosti, proto by mělo být 10 000 W děleno 220 volty (napětí). Výsledek, 45,5, je zaokrouhlen dolů na nižší hodnotu, v tomto případě 40 ampérů.

Při třífázové síti se provádí několik dalších výpočtů. Vzorec, který se má použít, je následující:

P / U x 1,7 = I

V tomto případě je P 3000 W, U je 380 voltů, 1.7 je kořen tří a já je požadovaný proud. Pokud provádíte výpočty pomocí tohoto vzorce pro danou místnost, jako příklad, ukáže se, že potřebujete stejné zařízení pro 40 ampérů, ale již tři póly.

Trojpólový automatický jistič BA47-100 TM UNIVEC

Na základě těchto výpočtů je vybrán jeden z několika možných typů (vše závisí na účelu aplikace):

 • B 3.4 nebo 5 - používá se pro aktivní zatížení s uzemněním (jako jsou zásuvky, osvětlení);
 • Z 2-3 - vhodné pro elektroniku;
 • C 5-10 - potřebné pro ochranu obvodů s nízkým impulsním proudem (to zahrnuje obytné budovy a kanceláře);
 • K 8-15 - vhodné pro vysokovýkonné transformátory a elektromotory;
 • D 10-20 - vhodné pro podmínky vysokých pulsů a spínacího proudu (zdvihací zařízení, čerpadla, transformátory atd.).

Krok pátý. Zkrat (zkrat)

Při výběru modelu pro zkratový proud je třeba si uvědomit jednu důležitou podmínku: v souladu s výše uvedenými pravidly PUE je zakázáno používat automatické přístroje s kapacitou menší než 6 kA. Dnes mohou mít ochranná zařízení následující ratingy (kA):

Dávejte pozor! Je-li místnost, ve které má být spínač instalován, se nachází v blízkosti transformátorové stanice, je třeba zvolit zařízení, které pracuje při maximálním zkratu 10 kA. Ve všech ostatních případech postačuje automat 6 kA.

Automatické značení spínačů

GOST R 50345-99. Stáhnout soubor

Stojí za zmínku, že podle tohoto dokumentu je použití osvětlovacích a zásuvkových skupin pro použití méně výkonných spínačů - 4,5 kA - ačkoli v Evropě jsou zařízení tohoto druhu zakázána.

Krok šest. Selektivita

Tento termín znamená vypnout v případě nepředvídané situace pouze konkrétní pozemek a ne celou elektřinu v budově. Zde by měly být hodnoty strojů vybrány v souladu s obslužným obvodem. Takže na horní straně vidlice je instalováno úvodní zařízení s jmenovitou hodnotou odpovídající maximální povolené zátěži na obvodu (to vyplývá z kabelové části). Je důležité, aby provozní proud tohoto jističe překročil provozní proud ostatních spínačů umístěných na panelu níže. Následují hlavní pokyny:

 • pro průměrnou venkovskou budovu je vyžadována jednotka 40 ampér (jak již bylo zmíněno);
 • pro osvětlení - 10 ampérů;
 • pro elektrické sporáky - 32 ampérů;
 • pro výstup - 16 ampérů;
 • pro elektrické přístroje o kapacitě až 5 kilowattů - 25 ampérů.

Taková montážní technologie plně vyhovuje podmínkám selektivity.

Zapojení do kuchyně

Krok sedm. Počet přepínačů

Je nutné určit požadovaný počet spínacích zařízení. Zde jsou základní požadavky:

 • na panelu musí být jeden vstupní spínač;
 • jeden je na linii osvětlení;
 • jeden na výstupní lince;
 • jeden pro každé výkonné zařízení (ohřívač vody atd.).

V takovém případě si můžete být jisti, že nedojde k přepětí.

Video - Funkce volby spínacího přístroje

Označení

Při výběru automatu byste měli také zkontrolovat legendu na přední straně. Stručně popisuje hlavní charakteristiky modelu, jehož hlavním cílem je maximální přípustný provozní proud.

Označení bezpečnostního štítku

Všechny modely jsou konvenčně rozděleny do tří kategorií označených písmeny B, C a D.

 1. Písmeno B udává, že zařízení pracuje do pěti sekund po překročení přípustné hodnoty třikrát.
 2. Modely skupiny C jsou spuštěny během dvou sekund po pětinásobném přebytku.
 3. Nakonec přepínače, označené písmenem D, pracují v jedné nebo dvou sekundách po desetinásobném překročení zatížení.

Video - Jak funguje jistič

Časté chyby při výběru stroje

Níže uvedené chyby často dělají nováčci. Abyste se vyhnuli "chybám", doporučujeme se s těmito chybami seznámit.

 1. V první řadě by se neměl soustředit na výkon elektrického zařízení, ale na elektroinstalace. Je-li toto již staré, musíte být zvlášť opatrní. Například zásuvka vyžaduje zařízení 16 amp, zatímco starý hliníkový vodič dokáže odolat pouhým 10 ampérech a po instalaci takového výkonného modelu se rychle roztaví. V takových případech není nic jiného, ​​než vyměnit vedení.
 2. V ideálním případě by měla být všechna zakoupená automatizace od stejného výrobce. Zde pravděpodobnost nekonzistence bude minimální.
 3. Pokud se během výpočtu dosáhne průměrné hodnoty (například 13,9 ampér, tedy 16 nebo 10), je lepší dát přednost většímu indikátoru, ale pouze za předpokladu, že elektroinstalace dokáže vydrží 16 ampérů.
 4. K tomu je doporučeno instalovat automatické stroje s vyšší výkonností, než je požadováno podle výpočtů. Faktem je, že zde mohou být použity takové výkonné přístroje jako svařovací stroj, asynchronní motor, ponorné čerpadlo apod. Jak již bylo řečeno, pro domácí použití stačí 40 ampérů.

Jedna poslední věc: jističe jsou určeny pro určitý počet operací v závislosti na výrobci a kvalitě výrobků. Proto před nákupem byste měli zjistit a toto číslo.

Některé modely jističů